سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایرة المعارف علوم عقلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
محقق  
1376/01/01 
1382/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه طه 
محقق 
1380/01/01 
1382/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآنى 
محقق و مؤلف 
1381/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دایرة المعارف علوم عقلى 
مدیر واحد پرونده علمى 
1376/01/01 
1382/01/01 
اجرائی  
همکاری 
دفتر ائمه جماعات مشهد 
امام جماعت 
1370/01/01 
1371/01/01 
فرهنگی تبلیغی  
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
مدیر کتابخانه 
1381/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
مدیر کتابخانه 
1383/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
کتابخانه های عمومی دفتر تبلیغات 
مدیر کتابخانه 
1384/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه عمومی دفتر تبلیغات 
ناظر کتابشناسى 
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
مدرسه حجتیه قم 
استاد راهنما 
 
 
مشاوره و راهنمائی 
همکاری 
دایرة المعارف علوم عقلی  
محقق 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه طه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآنی 
محقق و مؤلف 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر کتابخانه 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه امام خمینى- قم 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمة 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم- کرج 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
اخلاق اسلامي و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمي كاربردي قم 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
مدرسه امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمه 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی قم 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
قم. دانشگاه علوم پزشکی 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامي و معارف اسلامی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امام جماعت شهر مشهد 
1370/01/01 
 
تبلیغی 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم- کرج 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق