تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
فلسفه محض 
تهران. دانشگاه تربیت مدرس 
 
لیسانس 
1376 
فلسفه محض 
قم. دانشگاه مفید 
 
خارج