آلبوم من ◂ پاسدار و روحانی شهید سید صادق موسوی پور
خدایا دشمنان اسلام در کمین نشسته اند تا روح تو را نشسته ببینند، قائمش دار. (بخشی از وصیت نامه شهید)