رابطه علیت و فعل اختیاری انسان از دیدگاه اشاعره
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز عالی فقه و معارف اسلامی